přístupnost webu

Vnitřní řád ŠJ a kuchyně

Vnitřní řád ŠJ a kuchyně

Vnitřní řád ŠJ a kuchyně

16/04/2020

Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626
Č.j.:  91/19
Skartační znak: S 10
Účinnost od: 1.9. 2019

tel. se záznamníkem - 466 501 254
mobil 7,00 – 14,00hod. - 734 516 378

Ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě stravovalo vždy, je-li v době podávání jídla přítomno. Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je dětem dostupný  po celý den.
Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí těmito hygienickými vyhláškami, vnitřními

předpisy a směrnicemi:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o        potravinách spotřebitelům a vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označení potravin a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin platné od 1. 1. 2006  ve znění pozdějších předpisů a novel
 • vyhláškou  č. 602/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel platná od 1. 1. 2007, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb.
 • vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a novel
 • vyhláškou  č.147/1998 Sb. způsob stanovení kritických bodů - ve znění pozdějších předpisů a novel
 • sanitačním řádem, vnitřní řádem ŠJ, provozním řádem  školní kuchyně, pokyny  BOZP, pracovní náplní, GDPR

Uvedené vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ nebo vedoucí ŠJ MŠ.

Seznam alergenů je vyvěšen na třídách a na webových stránkách MŠ.

Přihlášky ke stravování se podávají při přijetí dítěte do MŠ a jsou součástí dokumentace ŠJ.

Úplata za školní stravování

Zákonní zástupci se s ředitelkou MŠ dohodli, že úplata za školní vzdělávání a záloha stravného se bude vybírat společně do 25. dne předcházejícího měsíce:

 1. hotově  v kanceláři vedoucí ŠJ  / přesné datum bude   oznámeno na nástěnkách MŠ/                          
 2. bezhotovostním převodem na účet MŠ  číslo 33830561 /0100. Variabilní symbol

přidělí vedoucí ŠJ a je platný po celou dobu docházky, splatnost  příkazů uvádějte nejpozději do 25. dne v měsíci

 • z důvodu zpracování docházky dětí na počítači je možno platit zálohy stravného pouze v jedné normě /hotově nebo bezhotovostně/
 • vyúčtování záloh  stravného se provádí  k 31.8. a 31. 12.
 • nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit nejpozději do 7,30 hodin /p. učitelce; mobil  č.734 516 378; telefon se záznam. 466 501 254/
 • odpolední svačiny je nutno také odhlašovat  nejpozději  do 7,30 hodin
 • neomluvenému dítěti je počítáno stravné v plné výši
 •  1. den nepřítomnosti je možno po dohodě s vedoucí ŠJ MŠ  odebrat neodhlášenou stravu do vhodných vlastních nádob od 11.05 do 11,20 hod. v kuchyni MŠ

Kalkulace poplatků  za stravné

 • cena jedné porce jídla se určuje kalkulací z nákladů za potraviny ve výši finančního normativu  dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. příloha č. 2
 • finanční normativy a  technologické postupy a normy je nutné dodržovat
 • dojdeli  ke  zdražení potravin, MŠ si vyhrazuje právo na úpravu výše stravného dle  platných finančních normativů

 

Finanční normativ 3 – 6 let- strávník  / den

Přesnídávka …………….    8,00 Kč
Oběd + nápoj ……………  18,00 Kč
Svačina …………. ………   7,00 Kč

Stravné celodenní  33,-Kč   /měsíční záloha -  Kč 660,-/
bez odpolední svačiny   26,-Kč   /měsíční záloha -  Kč 520,-/
bez dopolední přesnídávky  25,-Kč   /měsíční záloha -  Kč 500,-/

Finanční normativ - strávník  / den- děti, kterým je v školním roce více než 6 let

Přesnídávka …………….    8,00 Kč
Oběd + nápoj…………… 19,00 Kč
Svačina………………….   7,00 Kč

Stravné celodenní                34,-Kč    /měsíční záloha - Kč 680,-/
bez odpolední svačiny         27,-Kč   /měsíční záloha - Kč 540,-/
bez dopol. přesnídávky       26,-Kč    /měsíční záloha - Kč 520,-/

Cena oběda pro zaměstnance MŠ je Kč 25,-/ z toho příspěvek  Kč 12,- z FKSP/

Časový rozvrh výdeje stravy

Přesnídávka …………………….   8,00  -  9,15 hodin
Oběd ………………………………….. 11,20  - 12,15 hodin
Odpolední svačina ……………………. 14,00 -  14,30 hodin

Organizace  výdeje

Hotové jídlo je z kuchyně  dopraveno  pomocí přepravním vozíku a výtahu do kuchyněk jednotlivých tříd. Oběd je nejprve v červené a žluté třídě -11.20 hod.; v zelené a fialové – 11.40 hod. a v  modré a oranžové ve 12 hod. Polévku nalévají dětem p. učitelky, pro druhé jídlo si děti chodí sami. Menším dětem  pomáhají  p. učitelky a provozní  pracovnice. Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin.

 

Jídelní lístek

 • jeho sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a  spotřebním košem vybraných potravin dle  vyhl. č.107/2005 Sb.  příloha  č.1
 • MŠ učí děti správným stravovacím návykům
 • je kladen důraz na dodržování pitného režimu /různé čaje, vit.nápoje, džusy, voda..  /
 • jídelní lístky jsou vyvěšeny na každé třídě MŠ + webové stránky MŠ
 • číselně jsou označeny alergeny obsažené v pokrmu
 • po dohodě s vedením MŠ a ŠJ je  možno řešit dočasné dietní omezení dítěte dle  materiálních a personálních možností ŠJ. Nutno doložit potvrzením od lékaře.

                                                              

Bezpečnost a ochrana dětí je po dobu výdeje a stravování zajištěna pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí  a jejich zákonných zástupců 

Dítě má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
 • na kvalitní a vyváženou stravu + zajištění pitného režimu
 • být respektováno jako individualita
 • na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
 • na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Dítě má povinnost:

 • neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině dětí nebo jednotlivci
 • chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společ. pravidly stolování
 • řídit se řádem MŠ a ŠJ a pokyny  zaměstnanců školy
 • dodržovat osobní hygienu 

Zákonný zástupce má právo:

 • na informovanost týkající se provozu ŠJ viz. Vnitřní řád ŠJ
 • na informace týkající se stravy – alergeny, suroviny, výrobní postup
 • v případě pochybností se obrátit na statutární orgán – ředitelka, zřizovatel, ČSI, KHS

Zákonný zástupce má povinnost:

 • uhradit včas stravné v určené výši
 • dodržovat Vnitřní řád ŠJ
 • nahlásit změny v matrice nebo ukončení stravování
 • neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině dětí nebo jednotlivci

Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pracovnici se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně - patologickými jevy je výchovně - vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.

 • učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a mezi pracovníky školy a rodiči
 • učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, dbají na dodržování pitného režimu dětí
 • pedagogické pracovnice opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném a kulturním chování v prostředí MŠ.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

 • děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat  ho úmyslně
 • po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání a stravování dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti s majetkem zacházely šetrně a nepoškozovaly jej.

Dotazy a připomínky týkající se stravného přijímá vedoucí ŠJ.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti 1. 9. 2019

 

Pracovnice  školní jídelny   byly seznámeny se  Sanitačním řádem ŠJ MŠ Pardubice, K Polabinám 626

Ředitelka MŠ  Mgr . Miloslava Mňuková
Ved. ŠJ  Bažantová Jana
Krejčíková Andrea
Jozifová  Eva
Puskásová Iveta

V Pardubicích  dne  30.8.3017

 

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.