přístupnost webu

Evropské projekty

Dobrý začátek

Metodika „Dobrý začátek“ se zaměřuje na rozvoj sociálních a emočních kompetencí malých dětí. Metodika je určená pro mateřské školy a neformální předškolní zařízení. V naší mateřské škole je Centrum kolegiální podpory metodiky Dobrý začátek pro Pardubický kraj.

 

Vzdělávací program „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí  předškolního věku“ je českou adaptací programu Incredible Years, který vznikl v USA a je již přes 30 let  úspěšně aplikován a empiricky ověřován  také v řadě evropských zemí.

Metodika „Dobrý začátek“:

 

 • Je inkluzivní: Je určena pro všechny děti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede děti ke kooperativnímu jednání. Je účinná u dětí s potížemi v chování.
 • Je návodná: Představuje konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí ve věkovém rozmezí zhruba od 2 do 7 let
 • Je ověřená: Tato metodika je v zahraničí ověřována více než 30 let a má prokázané pozitivní dopady na chování dětí i rodičů. Schola Empirica s metodikou pracuje od roku 2011 a dosud jsme vyškolili 300 pedagogů z celé ČR a aktivity metodiky byly realizovány a hodnoceny v téměř 100 školách.
 • Zahrnuje / angažuje rodiče: Zaměřuje se na společné působení a komunikaci pedagogů a rodičů. Máme také program pro rodiče a pro sociální pracovníky.

 

Hlavní témata

 

 • Navazování a udržování dobrých vztahů mezi učiteli a rodiči
 • Soužití ve třídě, budování důvěry, vztahů a komunikace
 • Pozitivní pozornost, uznání, a chválení dítěte, podpora vhodného a kooperativního chování
 • Strategie práce s nevhodným chováním dětí
 • Práce s emocemi, sebeovládání
 • Zvládání vzteku a agresivity
 • Řešení problémů a konfliktů ve třídě

schola empirica

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA

Projekt (název, registrační číslo):
Personální šablony - MŠ K Polabinám 626, PAR
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010078

VÝŠE PODPORY – 687 470,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 10. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí.

personální šablony

Hold on please…

It will only take a second.