Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

Vnitřní řád

Vnitřní řád ŠJ a kuchyně

 

Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626

Vnitřní řád  ŠJ  a kuchyně

Č.j.:  110/22

Účinnost od: 1.9.2022

Spisový znak:

Skartační znak: S 10

 

Vnitřní  řád  školní  jídelny

 

ŠJ  MŠ Pardubice, K Polabinám 626

K Polabinám 626

530 02 Pardubice

tel. se záznamníkem - 466 501 254, mobil 7,00 – 14,00hod. -734 516 378

 

Ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě stravovalo vždy, je-li v době podávání jídla přítomno. Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je dětem dostupný  po celý den.

 

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí těmito hygienickými vyhláškami, vnitřními

 předpisy a směrnicemi:

 -  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označení potravin a tabákových výrobků ve znění pozdějších předpisů

 -  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin platné

od 1. 1. 2006  ve znění pozdějších předpisů a novel

 - vyhláškou  č. 602/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel platná od 1. 1. 2007, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb.

- vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

 -  vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a novel

 -  vyhláškou  č.147/1998 Sb. způsob stanovení kritických bodů - ve znění pozdějších předpisů a novel

- sanitačním řádem, vnitřní řádem ŠJ, provozním řádem  školní kuchyně, pokyny  BOZP, pracovní náplní

-- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), ve znění pozdějších předpisů a novel

Uvedené vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ nebo vedoucí ŠJ MŠ.

 Seznam alergenů je vyvěšen na třídách a na webových stránkách MŠ.

Přihlášky ke stravování se podávají při přijetí dítěte do MŠ a jsou součástí dokumentace ŠJ.

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Její hlavní činností je příprava jídel pro děti docházející to mateřské školy a její zaměstnance. 

 

Úplata za školní stravování

Zákonní zástupci se s ředitelkou MŠ dohodli, že úplata za školní rok vzdělávání a záloha stravného se bude vybírat společně do 25. dne předcházejícího měsíce:

1.   hotově  v kanceláři vedoucí ŠJ  / přesné datum bude   oznámeno na nástěnkách MŠ/                          

2.   bezhotovostním převodem na účet MŠ  číslo 33830561 /0100. Variabilní symbol

přidělí vedoucí ŠJ a je platný po celou dobu docházky, splatnost  příkazů uvádějte nejpozději do 25. dne v měsíci

 • z důvodu zpracování docházky dětí na počítači je možno platit zálohy stravného pouze v jedné normě /hotově nebo bezhotovostně/
 •  vyúčtování záloh  stravného se provádí  k 31.8. a 31. 12.
 • nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit nejpozději do 7,30 hodin /p. učitelce; mobil  č.734 516 378; telefon se záznam. 466 501 254/
 • odpolední svačiny je nutno také odhlašovat  nejpozději  do 7,30 hodin
 • neomluvenému dítěti je počítáno stravné v plné výši
 •  1. den nepřítomnosti je možno po dohodě s vedoucí ŠJ MŠ  odebrat neodhlášenou stravu do vhodných vlastních nádob od 11.05 do 11,20 hod. v kuchyni MŠ

 

Kalkulace poplatků  za stravné

 • cena jedné porce jídla se určuje kalkulací z nákladů za potraviny ve výši finančního normativu  dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. příloha č. 2 ve znění pozdějších předpisů a novel
 • finanční normativy a  technologické postupy a normy je nutné dodržovat
 • dojdeli  ke  zdražení potravin, MŠ si vyhrazuje právo na úpravu výše stravného dle  platných finančních normativů

 

Finanční normativ 3 – 6 let - strávník/ den

Přesnídávka …………….    11,00 Kč

Oběd + nápoj……………    23,00 Kč

Svačina…………. ………     9,00 Kč

Stravné celodenní ...............   43,-Kč  /měsíční záloha -  Kč 860,-/

bez odpolední svačiny .............. 34,-Kč  /měsíční záloha -  Kč  680,-/

 

Finanční normativ - strávník / den- děti, kterým je v školním roce více než 6 let

Přesnídávka …………….   11,00 Kč

Oběd + nápoj……………   25,00 Kč

Svačina………………….       9,00 Kč

Stravné celodenní ............  45,-Kč    /měsíční záloha - Kč 900,-/

bez odpolední svačiny ........  36,-Kč   /měsíční záloha - Kč 720,-/

 

Cena oběda pro zaměstnance MŠ je Kč 40,-/ z toho příspěvek  Kč 20,- z FKSP/

Zaměstnanci školy

Podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě poskytuje organizace jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny (pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě). V době nepřítomnosti (nemoc, školení, dovolená, pracovní cesta nad 5 hodin) musí být oběd odhlášen den předem nebo nejpozději do 7,30 hodin daného dne u vedoucí stravování nebo kuchařky. Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytovat závodní stravování (Zákon č. 563/2004 Sb.). Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Časový rozvrh výdeje stravy

Přesnídávka …………………….   8,00  -  9,15 hodin

Oběd ………………………………….. 11,25  - 12,15 hodin

Odpolední svačina ……………… 14,15 -  15,00 hodin

 

Organizace  výdeje

Hotové jídlo je z kuchyně  dopraveno  pomocí přepravního vozíku a výtahu do kuchyněk jednotlivých tříd. Obědy se vydávají od 11.25 hod. (postupně od nejmenších dětí, předškolákům ve 12.00 hodin.). Polévku nalévají dětem p. učitelky, pro druhé jídlo si děti chodí samy k výdejnímu vozíku ke kuchařkám. Menším dětem pomáhají p. učitelky a provozní pracovnice. Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin.

 

 

Jídelní lístek

 • jeho sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a  spotřebním košem vybraných potravin dle  vyhl. č.107/2005 Sb.  příloha  č.1 a přílohou č. 2 - finanční limity na nákup potravin
 • MŠ učí děti správným stravovacím návykům
 • je kladen důraz na dodržování pitného režimu /různé čaje, vit.nápoje, džusy, voda..  /
 • jídelní lístky jsou vyvěšeny na každé třídě MŠ + webové stránky MŠ
 • číselně jsou označeny alergeny obsažené v pokrmu
 • po dohodě s vedením MŠ a ŠJ je  možno řešit dočasné dietní omezení dítěte

            dle  materiálních a personálních možností ŠJ. Nutno doložit potvrzením od lékaře.

 

Dietní strava

Poskytování dietního stravování není součástí školního stravování. Je možná dohoda mateřské školy s rodiči dítěte na formě a způsobu zajištění stravování dle materiálních a personálních možností ŠJ.  V případě dohody je nutné písemné potvrzení ošetřujícího lékaře. Rodiče nesou plnou zodpovědnost za připravenou a donášenou stravu.  

                                                     

Bezpečnost a ochrana dětí je po dobu výdeje a stravování zajištěna pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí  a jejich zákonných zástupců 

Dítě má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008
 • na kvalitní a vyváženou stravu + zajištění pitného režimu
 • být respektováno jako individualita
 • na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
 • na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství a násilí

Dítě má povinnost:

 • neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině dětí nebo jednotlivci
 • chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společ. pravidly stolování
 • řídit se řádem MŠ a ŠJ a pokyny  zaměstnanců školy
 • dodržovat osobní hygienu 

Zákonný zástupce má právo:

 • na informovanost týkající se provozu ŠJ viz. Vnitřní řád ŠJ
 • na informace týkající se stravy – alergeny, suroviny, výrobní postup
 • v případě pochybností se obrátit na statutární orgán – ředitelka, zřizovatel, ČSI, KHS

 

Zákonný zástupce má povinnost:

 • uhradit včas stravné v určené výši
 • dodržovat Vnitřní řád ŠJ
 • nahlásit změny v matrice nebo ukončení stravování
 • neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině dětí nebo jednotlivci

Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné

a všichni pracovnici se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně - patologickými jevy je výchovně - vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.

 • učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a mezi pracovníky školy a rodiči
 • učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, dbají na dodržování pitného režimu dětí
 • pedagogické pracovnice opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném a kulturním chování v prostředí MŠ.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

 • děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat  ho úmyslně
 • po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání a stravování dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti s majetkem zacházely šetrně a nepoškozovaly jej.

 

Dotazy a připomínky týkající se stravného přijímá vedoucí ŠJ.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti 1. 9. 2022

     Mgr. Miloslava Mňuková                                                 Bažantová Jana

           ředitelka MŠ                                                                vedoucí ŠJ MŠ

Do všech prostor kuchyně platí zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz kouření.

 

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  

KUCHYNĚ

Provozní řád upravuje provoz školní kuchyně,  vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění změn, z  vyhlášky Mzd č. 137/204 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb. , ze zákoníku práce a bezpečnostních předpisů, vyhl. č. 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů,

vyhláška č. 463/2011 Sb o školním stravování, nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin,

nařízení EU č 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a vyhláška č 113/2005 Sb. o způsobu označení potravin

Provozovatel je povinen zabezpečit:

 • zdravotní způsobilost zaměstnanců
 • osobní ochranné a pracovní pomůcky
 • podmínky  pro osobní hygienu, uložení pracovního i soukromého oblečení
 • provádění dezinfekce a deratizace
 • vypracování sanitačního řádu a jeho doržování
 • seznámení s traumatologickým plánem

 

Povinnosti zaměstnanců kuchyně:

 • Před nástupem do zaměstání absolvovat vstupní preventivní zdravotní prohlídku, dále opakovanou následnou preventivní zdravotní prohlídku  a mít zdravotní průkaz, 
 • Hlásit lékaři (závodnímu lékaři) každou změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci pokrmů
 • Používat při práci ochranné pracovní prostředky, tyto udržovat v čistotě a dle potřeby zabezpečovat jejich údržbu. .
 • Dodržovat hygienické předpisy, mytí a čištění  všech prostorů i zařízení zabezpečovat dle sanitačního řádu.
 • Znát a dodržovat  hygienické požadavky na výrobu, skladování a přípravu pokrmů, dodržovat technologické postupy při zpracování potravin, kontrolovat záruční lhůty potravin a zabezpečovat kontroly technického stavu inventáře. 
 • Při práci v kuchyni nesmí mít žádné ozdoby na rukou (prsteny, náramky), nalakované nehty, v průběhu práce neprovádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku
 • Ddržovat zákazy kouření a vstupu cicích osob na pracoviště

        

PROVOZ

 1. v kuchyni a ostatních provozních místnostech je nutno stále udržovat pořádek a čistotu. Nářadí zejména nože odkládat na bezpečné místo,cesty a průchody udržovat volné
 2. nádoby s pokrmy i prázdné se mohou stavět jen do míst kudy se neprochází. Při nošení nádob s horkým obsahem je nutno používat ochranné chňaply.
 3. nepohazovat pomůcky k vaření po stolech, dbát na to, aby byly podlahy do sucha vytřeny, bez zbytků jídel a odpadků.
 4. hrnce nenaplňovat tekutinou až po okraj
 5. velké nádoby přenášet jen ve dvojicích,u žen dbát  dodržení hmotnosti břemene
 6. občasně 20 kg na osobu /často 15 kg na osobu/
 7. při práci v kuchyni nosit předepsaný oděv,obuv a pokrývku hlavy a používat ostatní ochranné pomůcky
 8. závady na strojích neopravovat, ale ihned nahlásit.
 9. chléb a ostatní pečivo přechovávat v určených policích,min.50cm od země.

      Chléb nesmí být skladován na sobě.

 1. je nutno pravidelně kontrolovat záruční doby potravin
 2. sekaná a mletá masa připravovat max.3hodiny před tepelným zpracováním, takové maso se nesmí přechovávat přes noc syrové.
 3. do místnosti, kde jsou poživatina nebo hotové pokrmy je zakázáno vstupovat osobám nezaměstnaným, v areálu MŠ je zákaz kouření
 4. při mytí nádobí musí být zajištěn dostatek čisté a horké vody. Mycí voda pro ruční mytí je 45°C,hrubé s mycím prostředkem je 60°C a strojní 80°C.
 5. pravidelně stírat ze stropů prach, okna a podlahy pravidelně mýt
 6. všechny místnosti společného stravování musí být řádně větrány
 7. v kuchyni nesmí být uschován civilní oděv, v šatně oddělit pracovní a civilní oděv
 8. dřezy na mytí nádobí musí být neustále udržovány v čistotě
 9. záchody musí být udržovány v pečlivé čistotě, předsíň vybavenou umyvadlem,tekoucí pitnou  a teplou vodou,mísící baterií bez ručního ovládání a ručníky pro jednorázové použití

 

STROJE A ZAŘÍZENÍ

 1. dodržovat stanovené pracovní postupy, pokyny,návody k obsluze a bezpečností předpisy při všech pracích,zejména na kuchyň,strojích
 2. při práci na stroji nepřipouštět ostatní pracovníky, kteří nejsou v práci se stroji seznámeni
 3. při obsluze plynových spotřebičů je nutno dbát, aby nedošlo ke zhasnutí některého hořáku, a tím k ohrožení zdraví a bezpečnosti. Je-li v místnosti cítit plyn,nesmí se provádět žádná manipulace a el.zařízením ani otevřeným ohněm.Je nutno uzavřít hlavní uzávěr plynu a vyvětrat
 4. nastane-li v el.zařízení nebo přívodní šňůře porucha ihned ji ohlásit
 5. škrabka  na brambory musí být vždy zakryta,je zakázáno sahat do stroje za chodu

 

OSTATNÍ:

 • pro vytloukání vajec je určen samostatný prostou, kde jsou vejce

          i uskladněny.

 • Pro přípravu syrového masa je určen samostatný prostor + lednice

stoly, nože, prkénka a vály jsou označeny –syrové maso, zelenina, těsto, příprava svačin

Zakázané potraviny pro předškolní  stravovací zařízení:

 • mleté  maso z distribuční sítě, včetně jitrnic, tlačenky, prejtu…
 • výrobky z krve
 • škrábaná syrová masa
 • játrovky a podobné výrobky
 • rybí výrobky typu – uzenáče, zavináče, pečenáče
 • syrová vajíčka a vejce vařená „na měkko“
 • výrobky s huspeninou a majonézou, včetně tatarské omáčky
 • šlehačka a zmrzlina
 • houby používat pouze z distribuční sítě
 • pepř, pálivá paprika, kari koření, Worcestrové omáčky …
 • zákaz používat zbylé pokrmy z minulého dne

 

platnost a  účinnost  od 1. 9. 2019

vedoucí ŠJ             Bažantová Jana     

ředitelka MŠ          Mgr. Mňuková Miloslava

 

DODATEK

Vnitřního řádu ŠJ MŠ Pardubice, K Polabinám 626 nad rámec stávajících hygienických předpisů v souvislosti s uvolňováním opatřeních s výskytem COVID 19

          ___________________________________________________________________________

Přejímka zboží:

 • Potraviny odebírat od spolehlivých dodavatelů, jejich počet omezit,  zboží přijímat mimo prostor kuchyně. Preferovat balené potraviny.
 • Vratné obaly ihned vracet, transparentní obaly likvidovat vhozením do odpadů.
 • Nevnášet je do čisté výroby stravy.
 • Zákaz vstupu  rodičů  a dalších cizích osob do prostor kuchyně.

 

Skladování  a vyskladňování potravin:

 • Dbát na to, aby nebyly potraviny přímo na podlaze.
 • Pokud bude ve skladu potravina v načatém balení, je třeba zajistit , aby ve skladech nebyly uloženy potraviny v transportních obalech (kartony, igelity).
 • Vybalování potravin provádět před vstupem do kuchyně.

 

Příprava stravy:

 • Před znovuzahájením provozu ŠJ  je nutno provést úklid a dezinfekci prostor kuchyně, pracovních ploch, nástrojů.
 • Zajistit správné fungování vzduchotechniky, a pravidelnou výměnu vzduchu ve  všech prostorách stravovacího provozu.
 • Stravování je zajištěno v plném rozsahu.
 • Při přípravě stravy se snažit udržovat přiměřenou vzdálenost osob.
 • Dbát na přísnou hygienu při přípravě stravy – mytí ovoce, zeleniny, dostatečná tepelná úprava, uchovávání pokrmu ve správné teplotě.

 

Výdej stravy:

 • ŠJ MŠ zajistí stravování dětí bez omezení – přesnídávka, oběd, svačina.
 • Zákaz nošení vlastních potravin do MŠ – nápoje, cukroviny….
 • Ve výjimečných případech na základě lékařského doporučení, povolena donáška vlastního jídla. Přebírat ho v rukavicích, provést dezinfekci a uložit do chladničky.
 • Zajistit, aby si děti  na třídách před jídlem myly a dezinfikovaly ruce. Zajistit utírání rukou do jednorázových ručníků.
 • Výdej stravy provádět za zvýšených hygienických podmínek v čistém oblečení s použitím rukavic, roušky, štítu…
 • Děti si nebudou sami nabírat jídlo, nalévat nápoje, nebudou si mazat svačiny.
 • Každé dítě dostane svůj tácek s kompletní svačinou nebo oběd na talíř. Zajistí učitelky na třídách ve spolupráci  s kuchařkami.
 • Stravování zaměstnanců škola bude časově odděleno od školního stravování.
 • Snažit se o bezhotovostní úhrady záloh stravného, jinak dodržovat hygienické předpisy.

 

Zaměstnanci ŠJ:

 • Do provozu vstupují pouze zdravý zaměstnanci, nevykazující žádné příznaky onemocnění – teplota, kašel, rýma
 • Při vstupu do provozovny je třeba vždy zabránit křížení provozu pracovníku Š s ostatními zaměstnanci školy

 

 • Dodržovat zvýšenou měrou osobní hygienu– časté mytí rukou po dobu 30 vteřin, následná dezinfekce a použití papírových ručníků. Používat  dle potřeby ochranné pomůcky – jednorázové zástěry, rukavice, roušky, štíty.

 

 • Důkladné čištění a dezinfekce  pracovních ploch  a prostor kuchyně
 • V šatnách odděleně ukládat civilní a pracovní oděv. V případě opuštění pracoviště, je nutno po návratu provést opět mytí a dezinfekci rukou
 • Nevpouštět cizí osoby do prostor kuchyně.
 • Průběžně si připomínat přijatá opatření.

 

Tento dodatek je nad rámec právních předpisů a vnitřních norem MŠ a souvisí s uvolňováním přijatých opatření  v souvislosti s výskytem koronoviru.

platnost a  účinnost  od 25. 5. 2020

vedoucí ŠJ             Bažantová Jana         

ředitelka MŠ          Mgr. Mňuková Miloslava 

V Pardubicích 20. 5. 2020

 

Hold on please…

It will only take a second.