Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

Školní řád

Školní řád MŠ K Polabinám

Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 97 /20 Účinnost od: 1. 9. 2023

 

Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. „Školský zákon“) a jeho změnou zákonem č. 472/Sb. Ve znění pozdějších přepisů a novel, dále vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, její novelizací vyhláškou č. 43/2006 Sb. a vyhláškou č. 214/2012 sb. ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Pardubice, K Polabinám 626. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

 

Adresa:                       Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626

Zřizovatel:                  Statutární město Pardubice

Zaměstnavatel:           Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626

Ředitelka školy:          Mgr. Miloslava Mňuková

Zástupkyně školy:      Ivana Buderová

IČ:                              60 15 73 21

Telefon:                      466 501 254, 734 516 379

ID datové schránky:   97tgiyw

e-mail:                        mskpolabinam@volny.cz

webové stránky:         mskpolabinam.cz

 

Vydal: Mgr. Miloslava Mňuková, ředitelka MŠ Pardubice, K Polabinám 626

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo:

 1. Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 2. Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 3. Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 4. Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 5. Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).
 6. Na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.
 7. Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 8. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 9. Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 10. Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 11. Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, ...).
 12. Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...).
 13. Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

Každé dítě je vychováváno, vedeno – jeho povinnosti:

 1. dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 2. dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy
 3. šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 4. vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 5. oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu
 6. oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel - prevence sociálně patologických jevů
 7. dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 

2. Základní práva zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci mají právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
 2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
 3. Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 4. Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 5. Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 6. Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.
 7. Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
 8. Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

 

3. Povinnosti zákonných zástupců

1. Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:

a) řídit se Školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

b) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, tričko, pevné plné přezůvky s protiskluzovou podrážkou)

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

d) informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) učitelku o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od učitelky v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.)

e) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole

f) při převzetí dítěte z MŠ od učitelky zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat učitelku; na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel

g) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

 

2. Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

3.  Sdělit důvody nepřítomnosti dítěte.

4.  Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné na účet školy.

5. Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně k provedení školní matriky.

6. Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě osobně učitelce, teprve potom mohou opustit školu, neposílat je samotné a rodiče nesmí odvádět dítě ze třídy bez vědomí učitelky.

7. Včas oznámit ředitelce školy skutečnost o odkladu školní docházky jejich dítěte a předat  jí Rozhodnutí o odkladu povinné předškolní docházky, vyjádření PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

8. Zákonný zástupce má povinnost řídit se Školním řádem a Vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

9. Z důvodu GDPR nepodáváme informace telefonicky ani neumožňujeme dětem hovořit se zákonnými zástupci.

10. Opatření vzhledem ke COVID - 19

 1. Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence
 2. Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19
 3. V případě příznaků COVID - 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 4. V případě příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
 5. V případě patrných příznaků COVID - 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

 

4. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců se zaměstnanci MŠ

1. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

2. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

3. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

4. Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost …), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

1. Přebírání dětí od zákonných zástupců a předávání dětí zákonným zástupcům

1.  Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám ve třídě MŠ. Učitelka odpovídá za dítě od jeho příchodu do mateřské školy a předání zákonnými zástupci učitelce až do jeho odchodu domů.

2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci ani jiné osoby nesmí bez předchozího souhlasu učitelky či vedení školy samostatně pohybovat v prostorách školy a ŠZ. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

3. Rodiče nesmí odvádět děti ze třídy bez vědomí učitelky.

4. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.) bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

5. Učitelka vydá dítě pouze zákonným zástupcům. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte (Zmocnění) předají zákonní zástupci učitelce, případně ředitelce mateřské školy. Bez tohoto Zmocnění nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům.

6. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje učitelka následovně:

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky

b) informuje telefonicky ředitelku školy

c) kontaktuje OSPOD a ve spolupráci s Policií ČR předá dítě pracovníkovi OSPOD k zajištění další péče

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy a může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 

2. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a jejich výsledcích

1. Zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV), který je uložen v každé třídě MŠ.

2. Zákonní zástupci se mohou průběžně informovat u učitelů o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

3. Zákonní zástupci mohou dávat náměty k další činnosti a práci s dětmi.

4. Zákonní zástupci mají právo požádat o odbornou spolupráci s učitelkou a ředitelkou MŠ.

5. Informace rodičům podáváme osobně, ne telefonicky.

6. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích:

a) Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění umístěného na nástěnkách v šatně nebo na webových stránkách MŠ.

b)  V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 5.a) bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

 

3. Omlouvání dětí, odhlašování ze stravování

1. Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce oznámí v MŠ den předem nebo nejpozději do 7,30 hod v daný den osobně nebo telefonicky; omlouvat děti lze i zanecháním vzkazu na záznamníku či sms zprávou.

2. Pozdější příchody, odchody, návštěvy lékaře apod. lze domluvit s učitelkou předem a pro děti bude strava zajištěna.

3. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu:

a) Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

b) Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

4. Delší nepřítomnost (2 týdny a více) je třeba oznámit ředitelce mateřské školy, prostřednictvím omluvenky.

5. Omlouvání nepřítomnosti dítěte plnícího povinnou předškolní docházku:

a) nepřítomnost dítěte musí omluvit pouze zákonný zástupce dítěte – osobně nebo telefonicky do MŠ a následně doložit písemně na dané třídě do Omluvného listu

b) omluvit dítě je nutné vždy

c) ředitelka může požadovat doložení důvodů nepřítomnosti, zákonný zástupce je povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (př. potvrzení od ošetřujícího lékaře).

d) v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy a ta při pokračující absenci zašle oznámení o nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4) školského zákona. Pokud je proveden pohovor, je vždy udělán zápis a podepsán všemi zúčastněnými.

 

4. Úhrada úplaty za vzdělání

1. Úplata za částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ je hrazena dle písemné dohody s rodiči, nejpozději však do patnáctého stávajícího měsíce hotově nebo převodem na účet mateřské školy - viz. Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.

2. Úhrada se provádí hotově u vedoucí školní jídelny či na účet MŠ. Termín platby je včas

ohlášen a umožněn 1krát měsíčně.

3. Ředitelka MŠ se může dohodnout se zákonnými zástupci ze závažného důvodu na jiném termínu platby.

4. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka MŠ na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům na informační tabuli v MŠ nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

5. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ. Neplacení úplaty či opakované nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

6. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození. O osvobození rozhoduje ředitelka školy.

Osvobozen od úplaty bude rodič, který je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

5. Úhrada stravného

1.  Podle Vyhlášky č. 14/2005 sb., v platném znění se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v MŠ, stravuje vždy.

2.  Zálohu stravného jsou zákonní zástupci povinni uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce hotově nebo převodem na účet, vyúčtování záloh se provádí dvakrát ročně, tj. k 31. 12. a k 31.8.

3.  Ředitelka MŠ se může dohodnout se zákonnými zástupci ze závažného důvodu na jiném termínu platby.

4. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

5. Neomluvenému dítěti se započítává stravné; první den nepřítomnosti z důvodu náhlého onemocnění je možnost odběru jídla do vlastních jídlonosičů od 11:00 do 11:15 hod. v hospodářském pavilonu.

 1. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

 

6. Pobývání zákonných zástupců v MŠ

1. Zákonným zástupcům je umožněn vstup do všech prostor MŠ, ve kterých pobývají jejich děti, mohou děti sledovat v průběhu celého dne, mohou se zapojit do činnosti dětí, pomoci dítěti při jeho adaptaci v MŠ.

2. Během pobytu v MŠ se zákonní zástupci řídí školním řádem a dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim MŠ.

 

7. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

(ŠZ §16, Vyhl. č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)

 1. Podpůrná opatření

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Podmínkou poskytování podpůrného opatření 2. – 5. stupně je vždy předchozí písemný souhlas zákonného zástupce dítěte.

 1. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, případně zajistí realizaci stanovených podpůrných opatření ŠPZ pro podporu nadání v rozsahu 1. – 4. stupně podpory.

 

8. Distanční vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Distanční vzdělávání bude přizpůsobeno podmínkám mateřské školy a podmínkám dětí.

 

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

1. Přijímací řízení:

1. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá dle dohody se zřizovatelem v období od 2. do 16. května. Přesný termín, místo a čas jsou včas oznámeny prostřednictvím plakátů a na webových stránkách MŠ a zřizovatele.

3. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

4. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ve správním řízení dle stanovených kritérií přijímacího řízení, která budou oznámena při zápisu.

5. Dítě je přijímáno k celodenní docházce, pokud se ředitelka se zákonným zástupcem nedohodne jinak.

6. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, kromě dětí plnící si povinnou předškolní docházku.

7. Přednostně jsou do MŠ k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

8. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu roku, pokud to kapacita 156 dětí v MŠ dovoluje.

9. Rozhodnout o přijetí může ředitelka MŠ i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry se bude dítě schopno přizpůsobit podmínkám MŠ.

 

2. Ukončení docházky:

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout ve správním řízení o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny (viz § 35, odst. 1 a školského zákon
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (viz § 35, odst. 1 b školského zákona)
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení (viz § 35, odst. 1 d školského zákona)
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady zařízení (viz § 35, odst. 1 d školského zákona)

 

3. Individuální vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (viz § 34, odst. 4 školského zákon.
 2. Individuální vzdělávání závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy.
 3. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí mít určité náležitosti (viz § 34b odst. 2 školského zákona) – př. jméno, rodné číslo, trvalý pobyt dítěte, období individuálního vzdělávání, důvody.
 4. Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (viz § 34b odst. 3 školského zákona) a dohodne způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole).
 5. Termíny ověření stanovuje ředitelka MŠ na třetí středu v listopadu a náhradní termín na první středu v prosinci.
 6. Pro posouzení úrovně očekávaných výstupů dítěte musí zákonný zástupce s sebou přinést výtvarné práce nebo vystřihovánky dítěte, seznam naučených básní a písní. Samotné „ověřování dítěte“ spočívá v činnostech, jako je například přednes básně, písně, kresba jednoduchého obrázku, dokreslování, vypracování testu (labyrint, spojování, přiřazování, určování počtu, porovnávání, hledání rozdílů apod.), práce s obrázky (třídění, popis, vybírání podle znaků, zapamatování, orientace v prostoru apod.), vyprávění příběhu (i podle obrázků) aj.
 7. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (viz § 34b odst. 3 školského zákona). Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (viz § 34b odst. 4), ředitelka ukončí individuální vzdělávání dítěte.
 8. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 9. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy (viz § 34b odst. 7 školského zákona).

 

4. Povinné předškolní vzdělávání

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (viz § 34 odst. 2 školského zákon.
 2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (viz § 34 odst. 2 školského zákona).
 3. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně - od 8 do 12 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Povinnost není v období školních prázdnin.
 4. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle  školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

5. Evidence dítěte (školní matrika):

1. Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování.

2. Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ

1. MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6,00 do 17,00 hodin, MŠ je šestitřídní. 2. Děti přicházejí do MŠ zejména od 6,00 do 8,00, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě do MŠ kdykoliv podle potřeby rodiny. Rodiče použijí zvonek u dveří třídy.

3. Denní řád je flexibilní, jeho aktuální denní náplň vychází z pedagogické analýzy situace a vzdělávacích potřeb dětí. Děti přicházejí od 6,00 na červenou třídu, poté si je v 7,00 odvádějí jejich p. učitelky do své kmenové třídy. Dopolední svačina je 8,00 – 9,15, poté mají děti za příznivého počasí 2h pobytu venku. Obědy se vydávají od 11,25 (postupně od nejmenších dětí až k předškolním dětem) ve 12,00. Odpolední svačina je od 14,15 – 15,00. Odpoledne se děti scházejí buď na zahradě MŠ nebo jsou děti z červené a fialové třídy od 16,00 na žluté třídě a děti z modré a oranžové třídy od 16,00 na zelené třídě. Od 16,30 se všechny děti ze všech tříd sejdou na žluté třídě. Stanovený denní řád se mění v případě mimořádných aktivit, jakými jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, slavnosti apod

4. Rodič je povinen osobně předat dítě paní učitelce, teprve pak může opustit školu.

5. Rodiče včas oznámí učitelce jakoukoli změnu, která se dítěte týká – změna bydliště, telefonu, zaměstnání rodičů apod.

6. Do MŠ patří pouze děti zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí ředitelce či učitelce MŠ.

7. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha aj.) jsou rodiče ihned telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

8. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte nebo souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí, pokud dítě stále jeví příznaky onemocnění. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na učitelky. Učitelky nejsou oprávněny podávat dětem žádné léky.

9. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

10. V případě, že poklesne počet dětí v jedné třídě na 10 a méně bude tato třída z ekonomických důvodů sloučena s další třídou mateřské školy.

11. Podmínky pro poskytování školního stravování dětí jsou upřesněny ve Vnitřním řádu ŠJ. Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí školní jídelny MŠ (viz. Vnitřní řád školní jídelny):

- ke stravování je dítě přihlášeno Přihláškou ke stravování do MŠ

- vyúčtování stravného se provádí pololetně

- neomluvenému dítěti se vždy započítává plné stravné za tento den

12. Provoz MŠ bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů podle harmonogramu zřizovatele – termín je vyvěšen v jednotlivých třídách MŠ a v hospodářském pavilonu nejméně dva měsíce předem. Převody dětí si zajišťují rodiče sami. V době vánočních prázdnin je MŠ vždy uzavřena.

13. Děti v MŠ jsou pojištěny proti krádeži a úrazu u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které MŠ pořádá, včetně škol v přírodě.

14. MŠ neodpovídá za úraz dítěte v budově nebo na pozemku zahrady MŠ, jestliže k němu došlo po předání dítěte zákonným zástupcům či jiné pověřené osobě.

15. Před vstupem do třídy se z hygienických důvodů přezouváme.

16. Děti si do MŠ přinesou bačkorky na přezutí – ne pantofle, oblečení do třídy a na pobyt venku, pyžamko s našitým poutkem. Vše řádně podepsané. Hygienické potřeby podle požadavků učitelek na třídě. Doporučujeme dát menším dětem i náhradní prádlo pro případ potřeby (počůrání, promáchání). Podporujte a umožňujte dětem rozvoj jejich samostatnosti v oblékání: zástěrky na zapínání vpředu, bačkorky bez tkaniček, dostatečná velikost bot i oblečení pro pohodu dětí.

17. MŠ neručí za klenoty ani drahé hračky, které si dítě přinese do MŠ. Proto je dětem ani z bezpečnostních důvodů nedávejte.

18. Jednou za 14 dní si rodiče odnesou domů pyžamka na vyprání, dle potřeby i dříve. MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1krát za tři týdny, výměnu dětských ručníků a prostírání jednou týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj hřeben označený značkou.

19. Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP PV „Duhový svět“.

20. MŠ organizuje školní výlety a další akce související se vzdělávací činností školy.

21. Stanovený denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v případě výletů, škol v přírodě, divadelních představení pro děti, exkurzí, dětského dne apod

22. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID -19: pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti („izolační místnost“). Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. Aktuální informace související s COVID – 19 budou uveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na hlavní nástěnce MŠ.

V případě uzavření (karanténa) nebo omezení provozu mateřské školy bude zákonným zástupcům odeslán hromadný email.

 

První pomoc a ošetření

1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.

3. V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

4. Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

5. Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

6. Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ  NEBO  NÁSILÍ

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají učitelky školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce až do jeho předání zákonnému zástupci.

2. MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká v době od 8,00 hod – 12,00 hod a od 12,30 – 14,15 hod.

3. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí.

4. Při specifických činnostech, například sportovních, výletech apod. bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.

 

2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 1. Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa.
 2. Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku, dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku aktuálním klimatickým podmínkám, pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.
 3. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady:
 1. přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích
  1. děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
  2. skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci
  3. skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
  4. vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz
  5. při přecházení vozovky používá v případě potřeby učitelka zastavovací terč
  6. první a poslední dvojice dětí ve skupině používá předepsané „zviditelňující“ vesty
 2. sportovní činnosti a pohybové aktivity

před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo  ve venkovních prostorách areálu MŠ kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

 1. pracovní a výtvarné činnosti

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné  použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky apod. učitelky dětem věnují zvýšenou pozornost.

 1. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova a vzdělávání dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 2. Učitelky mají trvale povolené vycházky s dětmi do nejbližšího okolí MŠ. Vycházky, turistické výlety či jiné akce mimo toto území, budou vždy ústně a písemně (sešit „Přehled akcí mimo areál MŠ“) v pondělí toho týdne konání akce oznámeny ředitelce MŠ.
 3. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 4. Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.
 5. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě učitelky dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.
 6. Učitelé dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.
 7. V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí, která je součástí školního řádu.
 8. Učitelky opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování v prostředí MŠ – v umývárně, v šatně, v herně, při stolování, na školní zahradě, při pobytu venku, tělových. chvilkách apod. a upozorňují děti na možná rizika (nebezpečí pádu z výšky, polknutí cizího předmětu, uklouznutí, náraz na překážku, srážku s jiným dítětem apod.).
 9. Učitelky dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

3. Další bezpečnostní opatření

1. V celém areálu MŠ platí zákaz kouření, používání elektronických cigaret, konzumace alkoholu a jiných návykových látek a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.

2. V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

3. V budově MŠ je zákaz jízdy na kolečkových bruslích a vjíždění s kočárky do šaten. V celém objektu MŠ, včetně školní zahrady je přísný zákaz vodění psů a jiných zvířat, jízdy návštěvníků MŠ na koloběžkách, kolech apod. Kola uložená ve stojanu je nutné zamykat!

 

4. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na zdravý způsob života. V rámci ŠVP PV jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují učitelé MŠ vztahy mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné problémy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky MŠ a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

4. V rámci ŠVP PV formou programů Preventivní výchovy (Minimální preventivní program) v MŠ a programů Městské policie jsou proto děti nenásilnou formou (hry, hromadné aktivity) seznamovány s různým nebezpečím (kouření, počítače, televize, video, vandalismus, kriminalita), jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

5. Učitelky sledují chování dětí a případné projevy diskriminace ve třídních kolektivech, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, popřípadě za pomoci školských poradenských center (PPP, SPC).

 

VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. Při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

2. Pokud dítě úmyslně poškodí nebo zničí majetek MŠ, jsou rodiče povinni cenu poškozeného majetku MŠ uhradit.

3. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

4. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání konzumace alkoholu a jiných návykových látek a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.

5. V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na svá místa, která jsou k tomu určena.

 

Závěrečná ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce) a zaměstnance školy. Školní řád je zveřejněn v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy www.mskpolabinam.cz. O jeho vydání a obsahu jsou zákonní zástupci dětí informováni na webových stránkách a schůzkách rodičů.

 

Platnost a účinnost

Tento školní řád vstupuje v platnost po projednání na pedagogické radě konané

dne 29. 8. 2023 a to s účinností od 1. 9. 2023.

                                                              

           

                                                                      Mgr. Miloslava Mňuková

                                                                       ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

Hold on please…

It will only take a second.