přístupnost webu

třída Modrá

Tuto třídu navštěvuje 26 dětí ve věku od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.I v této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Duhová školka". Program je zaměřen na přípravu dětí na vstup do školy, na rozvíjení samostatnosti a sebevědomí.

skřítek třídy Modrá

6. třída je zaměřena na výlety a vycházky do okolí školky a Pardubic + hudební zaměření :

  • "S písničkou je hezčí svět" - zaměřuje se na hudebně pohybové a taneční hry, instrumentální hru na nástroje. Smyslem hudebně pohybové výchovy je rozvíjet pohybové dovednosti dětí v souladu s hudbou a prostřednictvím tohoto hudebně pohybového projevu poskytnout dětem příležitost k emocionálnímu sebevyjádření, umožnit jim poznávání a ověřování hudebních zákonitostí, rozvíjet jejich kreativní schopnosti a estetické cítění, dopřát jim příležitost relaxace a vzájemné komunikace prostřednictvím hudby.

 

  • "Sboreček Duhoví skřítci" - Sbor Duhoví skřítci byl založen v roce 2013 pod vedením paní učitelky Lucie Scirankové. Děti, které rády zpívají a mají hlasové a sluchové předpoklady chodí do sboru jednou týdně. Děti se učí správnému držení těla, dýchání a tvoření tónu. Děti zpívají i písničky dle svého výběru, které se zařazují do repertoáru na vystoupení. Připravujeme s dětmi každoročně veřejná vystoupení: Vánoční vystoupení, Holická Mateřinka, festival Zrcadlo umění, a záverečný koncert na Akademii školky.

 

  • Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky: naším cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinášet jim radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Nechceme, aby děti mezi sebou vzájemně soupeřily, ale zaměřujeme se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů. Jedná se o celoroční aktivity pro předškolní děti se záměrem prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Motivací pro děti jsou zvířátka, v čele se Sokolíkem Pepíkem, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy, medailemi a drobnými dárky. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překonávat překážky, rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnil vstup do velkého světa při překonávání hranice šesti let.

 

Dále si zde děti mohou vybrat:

  • školy v přírodě v Krkonoších nebo Orlických horách
  • kurz angličtiny s lektorkou
  • kurz keramiky
  • v zimních měsících kurz lyžování a bruslení
  • kurz plavání každé úterý odpoledne

 

Na třídě pracují paní učitelky Lucie Sciranková a Ing. Hana Hetmánková.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Ilona Vavroušková.

Kontaktní e-mail: ms.modryskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.